Verslas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Joniškio rajono savivaldybėje buvo įregistruoti 924 ūkio subjektai ir veikė 477 ūkio subjektų. Tai sudarė 6,1 proc. įregistruotų ir 6,2 proc. veikiančių Šiaulių apskrities ūkio subjektų. 2020 m. pradžioje 1 000-iui Joniškio rajono savivaldybės gyventojų vidutiniškai teko 41,5 įregistruoti ir 17,9 veikiantys ūkio subjektai. Pagal šiuos rodiklius Joniškio rajono savivaldybė 2020 m. pradžioje atsiliko nuo šalies ir Šiaulių apskrities rodiklių, o iš visų analizuojamų savivaldybių pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių rodiklių buvo trečioje. Didesnius rodiklius turėjo tik Šiaulių m. sav. 39,7 ir Šiaulių r. sav. 26,4. Per penkerius metus Joniškio r. sav. veikiančių ūkio subjektų skaičiaus, tenkančio 1 000-iui gyventojų, didėjimas buvo trečioje vietoje tarp nagrinėjamų savivaldybių – 22,2 proc.

Vietovė / Metai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Įregistr.

Veik.

Įregistr.

Veik.

Įregistr.

Veik.

Įregistr.

Veik.

Įregistr.

Veik.

Lietuvos Respublika

78,1

34,3

76,9

36,5

80,3

37,1

83,3

37,6

86,2

38,5

Šiaulių apskritis

55,5

25,4

53,2

27,8

54,9

28,2

56,2

28,8

57,6

29,2

Akmenės r. sav.

52,4

15,6

49,9

18,9

52,2

19,0

55,3

19,0

57,0

21,2

Joniškio r. sav.

41,5

17,9

39,4

19,9

41,1

20,7

42,3

21,9

44,6

23,0

Kelmės r. sav.

41,6

16,3

38,4

18,7

41,5

19,5

44,4

20,7

47,0

22,1

Pakruojo r. sav.

38,3

17,9

37,8

20,1

39,2

20,2

40,7

21,5

42,2

21,9

Radviliškio r. sav.

38,2

16,5

37,6

18,1

39,7

18,4

40,4

19,1

41,8

19,3

Šiaulių m. sav.

76,9

38,1

73,3

40,8

73,9

40,5

74,5

40,5

74,7

39,7

Šiaulių r. sav.

46,2

21,4

44,3

23,6

46,9

24,7

47,7

25,7

49,4

26,4

1P.3.1.3. lentelė. 1 000-iui gyventojų tenkantis įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius 2016-2020 m. pradžioje

Didžioji dalis Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų yra labai mažos įmonės (iki 4 darbuotojų), jos sudaro 66,3 proc. visų Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų (2019 m. pradžios duomenys). Labai mažų įmonių (nuo 5 iki 9 darbuotojų) rajone yra 11,4 proc., mažų įmonių (nuo 10 iki 49 darbuotojų) rajone yra 16,4 proc., vidutinių įmonių (nuo 50 iki 249 darbuotojų) – 5,8 proc., o didelių įmonių (nuo 250 darbuotojų) – nėra. Dauguma Joniškio miesto ir rajono gyventojų dirba netoliese esančiame Šiaulių mieste, todėl šio miesto ekonominė situacija ir tendencijos daro didelę įtaką ir Joniškio rajonui.

Taigi, Joniškio rajono savivaldybėje dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas (toliau – SVV), kuris yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos augimo veiksnių. Smulkiajame ir vidutiniame versle Lietuvoje dirba didžioji dalis gyventojų. Smulkusis ir vidutinis verslas reikšmingai veikia vietos ekonominę būklę, skatina inovacijas, tačiau kartu yra itin jautrus aplinkos pokyčiams.

Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių1, Joniškio rajono savivaldybėje 2019 m. pradžioje daugiausia ūkio subjektų veikė didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuje (119 ūkio subjektų arba 25,7 proc.), kitos aptarnavimo veiklos sektoriuje (74 ūkio subjektai arba 16,0 proc.), statybos sektoriuje (35 ūkio subjektai arba 7,6 proc.), meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos sektoriuje (34 ūkio subjektai arba 7,3 proc.).

Ekonominės veiklos rūšis

Vienetai

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

31

B Kasyba ir karjerų eksploatavimas

2

C Apdirbamoji gamyba

29

D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

2

E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2

F Statyba

35

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

119

H Transportas ir saugojimas

25

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

14

J Informacija ir ryšiai

7

K Finansinė ir draudimo veikla

3

L Nekilnojamojo turto operacijos

9

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

17

N Administracinė ir aptarnavimo veikla

10

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

4

P Švietimas

26

Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

20

R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

34

S Kita aptarnavimo veikla

74

T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

0

U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

0

Viso pagal ekonominės veiklos rūšis

463

1P.3.1.4. lentelė. Veikiantys ūkio subjektai Joniškio rajono savivaldybėje 2019 m. pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis

Joniškio rajono ekonomikos ir verslo situacijos apibendrinimas

 

1 305 EUR materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui

  • 2018 m. siekė 46 proc. šalies (2 844 EUR) ir 70 proc. apskrities (1 871 EUR) MI 1 gyv.

  • 2014-2018 m. laikotarpiu MI 1 gyv. išliko tame pačiame lygyje, kai šalyje padidėjo šiek tiek daugiau nei ketvirtadaliu,, apskrityje – išaugo sparčiau (33,3 proc.)

 

63 EUR tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui

  • 2018 m. siekė 1 proc. šalies (6 095 EUR) ir 5 proc. apskrities (1 246 EUR) TUI 1 gyv.

  • 2014–2018 m. TUI 1 gyv. išaugo sparčiau (65,1 proc.), nei šalyje (22,7 proc.) ir apskrityje (42,0 proc.)

 

6,5 parduotuvės, tenkančios 1 000-iui gyventojui

  • pakankamai gerai išplėtotas mažmeninės prekybos tinklas

  • 2019 m. pabaigoje parduotuvių skaičius 1 000-iui gyv. (6,5) buvo didesnis nei šalyje (5,8)

 

14,9 verslumo lygis

  • 2019 m. pradžioje siekė 49 proc. šalies (30,3) ir 70 proc. apskrities (21,3) verslumo lygio

  • tai šiek tiek mažesnis rodiklis už vidurkį tarp kaimyninių savivaldybių.