Juridinio asmens registravimas

Atgal

Juridinio asmens steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre. Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:

 • aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;
 • tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;
 • buveinės patalpų pasirinkimas; patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas JA buveinei (notariškai patvirtintas), jei patalpų savininkas nėra steigėjas ir steigiama popieriniu būdu arba sutikimas suteikti patalpas JA buveinei, pasirašytas savininko (bendrasavininko) kvalifikuotu elektroniniu parašu, steigiant el. būdu;
 • JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. Galima pateikti prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registrą (JAR-5);
 • steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas);
 • kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Steigėjai turi teisę patys pasirinkti banką, kuriame nori turėti JA banko sąskaitą. JA įgaliotas asmuo, atidarantis JA vardu banko sąskaitą ne el. būdu, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir steigimo sandorį (steigimo sutartį ar aktą), o el. būdu – prisijungti prie norimo banko el. bankininkystės ir užpildyti banko pateiktą anketą. Vėliau, įregistravus JA, kaupiamoji sąskaita keičiama į einamąją banko sąskaitą (pateikus JA elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI), vadovo paskyrimą patvirtinantį dokumentą, vadovo asmens dokumentą ir JA antspaudą, jei tokį turi);
 • reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti steigimo dokumentuose). Pradiniai įnašai mokami tik pinigais į kaupiamąją sąskaitą.
 • įstatų / nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo JA vėliau vadovausis savo veikloje;
 • steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Jo metu patvirtinami įstatai, išrenkami valdymo, priežiūros organai (vadovas, valdyba, taryba ir kt.), įgaliojimų atstovauti Juridinių asmenų registre suteikimas. Jei yra vienas steigėjas, parengiamas vienintelio steigėjo sprendimas. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo organai, įgalioti atstovauti asmenys;
 • Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas (JAR-1 ir kt., priklausomai nuo teisinės formos);
 • dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui. O jei registruojama el. būdu – dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui per jų savitarną.

JA steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių JA savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Individualių įmonių įstatymas, LR Mažųjų bendrijų įstatymas, LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas) ir kiti teisės aktai.

Priklausomai nuo pasirinktos JA teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba/ir fizinis asmuo, ir JA.

Steigimo dokumentus gali pasiruošti patys steigėjai arba tą gali padaryti konsultacines/teisines paslaugas teikiantys asmenys, įmonės, įstaigos, kaip mes, tad jei reikalinga mūsų pagalba, kreipkitės el.  paštu verslas@visitjoniskis.lt arba tel. 8 426 51636.

Steigiant individualią įmonę, mažąją bendriją, uždarąją akcinę bendrovę ar viešąją įstaigą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis VĮ Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu, mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia ir Tele2 išduotais kvalifikuotais sertifikatais arba asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 • juridinio asmens steigėjai yra veiksnūs fiziniai asmenys;
 • steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis pavyzdinėmis steigimo dokumentų formomis, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro.
 • steigiamos individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės ar viešosios įstaigos pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė, sutikimas turi būti pasirašytas patalpų savininko (-ų) elektroniniu parašu (-ais);
 • patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas;
 • uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 • viešosios įstaigos veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;
 • pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

* Taip pat informacijos apie JA steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA registrui dokumentus, JAR formas galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame puslapyje. (Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. 8 5 268 8262, trumpasis 1637).

Juridinių asmenų registravimo paslaugų kainos

Paslauga

Kaina, Eur

Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas

dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje

31,4

dokumentus pateiktus e. būdu

14,28

Individualios įmonės įregistravimas

dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje

21,51

dokumentus pateiktus e. būdu

13,32

Viešosios įstaigos įregistravimas dokumentus pateikus e. būdu

11,87

Mažosios bendrijos įregistravimas 

17,45

Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikinas įrašymas į Juridinių asmenų registrą

6,88

Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo tapatumo nustatymas

8,18