Duomenų teikimas apie naudos gavėjus į JANGIS – kas, kada ir kodėl?

Atgal

Duomenų teikimas apie naudos gavėjus į JANGIS – kas, kada ir kodėl?

2022-04-27

Duomenų teikimas apie naudos gavėjus į JANGIS – kas, kada ir kodėl?

Vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui – Registrų centrui.

❗ Duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus teikiami į JADIS posistemį JANGIS.

Prieiga prie informacijos apie tikruosius juridinių asmenų savininkus (naudos gavėjus) sudarys galimybę finansų įstaigoms įvertinti potencialius ir esamus klientus prieš sudarant su jais sandorius, taip išsaugant pasitikėjimą verslo sandorių ir finansų sistemos sąžiningumu, taip pat darys teigiamą įtaką verslo sąlygoms ir plėtrai, užtikrins efektyvų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymą ir formuos nepakantumą bei nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimui bei padės užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą. Naudos gavėjų duomenų prieinamumas turintiems teisę gauti JADIS kaupiamą informaciją taip pat padės kovoti su netinkamu juridinių asmenų naudojimu pinigų plovimo arba teroristų finansavimo tikslais, užtikrins tikrųjų savininkų ir juridinių asmenų struktūrų skaidrumą ir mažins sąlygas šešėlinės ekonomikos apraiškoms atsirasti.

Video vedlys apie Juridinio asmens naudos gavėjų sąrašo teikimą į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS):

 

Įgyvendinant 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (toliau –  Direktyva), nuostatas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (toliau – Įstatymas) buvo nustatyta prievolė visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).