KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO VEIKLŲ IR SU ŽEMĖS ŪKIU SUSIJUSIŲ VERSLŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA“

Atgal

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO VEIKLŲ IR SU ŽEMĖS ŪKIU SUSIJUSIŲ VERSLŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA“

2021-12-20

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO VEIKLŲ IR SU ŽEMĖS ŪKIU SUSIJUSIŲ VERSLŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA“

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“:

Remiamos veiklos:

  • ūkininkų bei verslo įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla, žemės ūkio produktų apdorojimu ir perdirbimu, siekiant paskatinti jų plėtrą bei padidinti ekonominį konkurencingumą;

  • fizinių asmenų, naujai įsiregistravusių ūkininkų, ūkininkų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos pradžia kaimo vietovėse.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • VVG teritorijoje registruoti subjektai (asmenys). Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 129 849 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc.,

  • kitiems tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Su vietos projektų finansavimo sąlygų aprašais galima susipažinti čia, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose, adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) (išskyrus karantino metu), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt , telefonais: 867906373, 860796377.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Vietos projektų paraiškos priimamos:

  • adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu;

  • dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje ir kvietime teikti vietos projektų paraiškas;

  • karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vieta) VPS vykdytojos biuro patalpose.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 20 d. 9.00 val. iki 2022 m. sausio 25 d. 17.00 val.