„E. komercijos modelis COVID-19“ verslui perorientuoti į elektroninę erdvę – skirta 40 mln. eurų ES investicijų

Atgal

„E. komercijos modelis COVID-19“ verslui perorientuoti į elektroninę erdvę – skirta 40 mln. eurų ES investicijų

2021-09-01

Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau paskelbė kvietimą teikti paraiškas ES paramai gauti pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Pagal šią priemonę verslas gali diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu. Priemonei skirta 40 mln. eurų.  

Priemonės „E. komercijos modelis COVID-19“ tikslas:  paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

Vidutinės metinės pajamos yra didesnės nei 50 000 Eur (2018, 2019 ir 2020 metais) už savo pagamintą produkciją ir/ar suteiktas paslaugas.

Remiama veikla: E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
1)
klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
2)
išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Finansavimas: iki 50 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;
  • tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
  • su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
  • projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

  • projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos;
  • programinės įrangos atnaujinimo (angl. update, upgrade) išlaidos;
  •  e. rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir (ar) produkcijos pristatymu susijusios išlaidos;
  •  tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas ir modifikavimas;
  • naujos verslo valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);
  • integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.


Prioritetiniai kriterijai:

Prioritetiniai balai suteikiami, pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų;

Taip pat prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą (proc.).

Kvietimas: nuo rugpjūčio 19 d. iki  2021 rugsėjo 20 d.


 

Su priemonės aprašu susipažinti galite čia